Over Development Support Front

Stichting Development Support Front (DSF) is opgericht op 5 februari 1997. DSF is een Nederlandse organisatie die kleinschalige ontwikkelingsprojecten wereldwijd ondersteunt. Wij zetten ons in voor praktische solidariteit en internationale samenwerking.

Daarbij richten we ons vooral op projecten op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, welzijn en sociale politiek. Participatie van de doelgroep en empowerment staan hierin centraal. Hierbij wordt gestreefd naar uitwisseling van kennis en ervaring. DSF laat zien dat je niet alleen met geld, maar vooral door samenwerking elkaar kunt ondersteunen.

ANBI informatie

anbi
Sinds 1 januari 2008 heeft Stichting DSF officieel de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Meer informatie vindt u op de website van de Belastingdienst.

Per 1 januari 2014 zijn alle ANBI's verplicht informatie op hun website te plaatsen. Deze informatie vindt u onderstaand.

  • de naam van de instelling: Stichting Development Support Front (Kort: Stichting DSF of DSF)
  • KvK nummer/fiscaal nummer: 41216827 / 816781539
  • het post- of bezoekadres van de instelling: postadres: Canadalaan 31, 9728 EA Groningen
  • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI: "Gestalte te geven aan solidariteit met derdewereldlanden door het ondersteunen van personen die de maatschappelijke positie van kwetsbare en onderdrukte groepen in derdewereldlanden versterken. De stichting richt zich op projecten op het gebied van gezondheidszorg, sociale politiek en ontwikkelingshulp, waarin participatie en empowerment centraal staan. Hierbij wordt gestreefd naar uitwisseling van kennis en ervaring tussen de betrokkenen uit westerse landen en uit derdewereldlanden op basis van gelijkwaardigheid."
  • de hoofdlijnen van het beleidsplan: Zie het beleidsplan onder Publicaties
  • de namen en functies van de bestuurders: Mark van Seventer, voorzitter; Marjolein Meijer, secretaris en penningmeester; Janny Teule, algemeen bestuurslid
  • het beloningsbeleid: De statuten van DSF (Zie Publicaties) vermelden niets over een bestuursvergoeding. Volgens het beleidsplan (Zie Publicaties) worden de activiteiten van DSF (inclusief bestuursactiviteiten) voornamelijk door vrijwilligers uitgevoerd die hiervoor geen vergoeding krijgen.
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: 3 à 4 keer per jaar wordt een nieuwsbrief opgesteld en verstuurd aan geïnteresseerden, u kunt zich aanmelden via het mailadres onder Contact
  • een financiële verantwoording: Zie financiële informatie onder Publicaties